About us

โรงเรียน First Position Ballet Studio เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความรักในการถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์ทางด้านการเต้นคลาสสิกให้กับผู้สนใจทุกคนโดยไม่จำกัดเพศและวัย

วิสัยทัศน์

โรงเรียน First Position Ballet Studio เปิดทำการ สอนบัลเล่ต์ แจ๊ส และ Progressing Ballet Technique โดยมีความคาดหวังให้เด็กไทยมีศักยภาพทางการเต้นที่เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ

การเรียนบัลเล่ต์ และแจ๊ส จะมีการ สอบประเมินมาตรฐาน กับครูที่ได้รับการรับรองจากหลักสูตรโดยตรง นักเรียนจะได้รับใบ Certificate ที่สามารถนำไปยื่นกับสถาบันต่างๆ ในหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกโดยการจัดหาเวทีแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับนักเรียนที่มีทักษะได้แสดงความสามารถ อีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมผลงานลงใน Portfolio ได้อีกด้วย

โรงเรียนมีความมุ่งเน้นในเรื่องการปูพื้นฐานเทคนิคต่างๆ ในการเต้น การใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องให้กับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย เพราะเราให้ความสำคัญกับการสร้างความเคยชินที่ถูกต้องให้กับกล้ามเนื้อ และเราเชื่อว่าพื้นฐานที่ดีจะนำพาไปสู่การเต้นที่ดีในทุกรูปแบบ

สอนบัลเล่ต์ ดีที่สุด