Tag Archives: บัลเล่ต์

อยากให้ลูกเรียนบัลเล่ต์ ควรให้เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ดี?

การเรียนบัลเล่ต์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการเค […]

PBT Sub-Junior Ep.4

วันนี้ครูส้มนำท่า Exercise ที่ 4:  Caterpillar and Butt […]

PBT Sub-Junior Ep.1

การเต้นบัลเล่ต์ เป็นศิลปศาสตร์แขนงหนึ่งที่ผู้เต้นต้องหม […]

ประเภทของบัลเล่ต์

การเต้นบัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ตามที่ […]

บัลเล่ต์คืออะไร?

บัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้แสดงงาน […]

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประ […]

ประโยชน์ของการเต้นบัลเล่ต์

ประวัติ เต้นบัลเล่ต์

เต้นบัลเล่ต์ ดีอย่างไร • เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให […]