Tag Archives: Ballet

อยากให้ลูกเรียนบัลเล่ต์ ควรให้เริ่มตอนอายุเท่าไหร่ดี?

การเรียนบัลเล่ต์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางการเค […]

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]